24.11.2020

Databeskyttelseserklæring

1. Navn og kontaktdata på den ansvarlige

Nærværende databeskyttelseserklæring informerer om behandlingen af personoplysninger på kontorwebsiden for:

Ansvarlig:

Sozietät Starke & Partner, privatretligt selskab,
skatterådgivere og revisorer

Revisor/skatterådgiver
Dipl.-Kfm. Ulrich Starke
ulrich.starke@starke-partner.de

Skatterådgiver
Hans-Willi Petersen
hans-willi.petersen@starke-partner.de

Skatterådgiver
Dipl.-Bw. (FH) Sven Peschel
sven.peschel@starke-partner.de

Adresse:

Lilienthalstraße 8
D-24941 Flensborg
Telefon +49 461 / 58 78-0
Telefax +49 461/ 58 78-78

Kontaktdata tilsynsførende for databeskyttelse:

Vores tilsynsførende for databeskyttelse er fru Maren Rasmussen. Hun kan træffes på adressen Lilienthalstraße 8 i Flensborg, telefonnummer +49 461 / 5878-0, faxnummer +49 461 / 5878-78, maren.rasmussen@starke-partner.de.

2. Omfang og formål af/med behandlingen af personoplysninger

2.1 Besøg af hjemmesiden

Ved besøg af websiden www.starke-partner.de sender den internet-browser, som den besøgende bruger, automatisk data til websidens server, hvor de gemmes i en tidsbegrænset periode i en protokolfil (logfile). Indtil deres automatiske sletning gemmes de efterfølgende data uden den besøgendes yderligere indtastning:

 • IP-adressen på den besøgendes terminal,
 • dato og klokkeslæt på den besøgendes tilgang,
 • navn og URL på den side, som den besøgende har tilgået,
 • websiden, hvorfra den besøgende har tilgået kontorets webside (Såkaldt referrer-URL),
 • browser og operativsystem på den besøgendes terminal samt navnet på den access-provider, som den besøgende bruger.

Behandlingen af disse personoplysninger er retfærdiggjort i henhold til art. 6, stk. 1, første punktum, litra f) i GDPR. Kontoret har en berettiget interesse i databehandlingen med det formål

 • hurtigt at etablere en forbindelse til kontoret,
 • at muliggøre en brugervenlig anvendelse af websiden,
 • at erkende og sikre systemernes sikkerhed og stabilitet og
 • at forenkle og forbedre administration af websiden.

Behandlingen sker udtrykkeligt ikke med det formål at opnå viden om den webside-besøgendes person.

3. Videregivelse af data

Personoplysninger videregives til tredjemand, hvis

 • den registrerede i henhold til art. 6, stk. 1, første punkt, litra a) i GDPR udtrykkeligt har givet sit samtykke,
 • videregivelsen i henhold til art. 6, stk. 1, første punkt, litra f) i GDPR er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve retskrav eller forsvare retskrav og hvis der ikke er grund til at antage, at den registrerede har en overvejende beskyttelsesværdige interesse i, at den registreredes data ikke videregives,
 • der findes en lovmæssig forpligtelse til dataoverførslen i henhold til art. 6, stk. 1, første punkt, litra c) i GDPR, og/eller
 • dette i henhold til art. 6, stk. 1, første punkt, litra b) i GDPR er nødvendigt for opfyldelsen af et kontraktforhold.

I andre tilfælde videregives personoplysninger ikke til tredjemand.

4. Deres rettigheder som registreret

For så vidt Deres personoplysninger behandles i forbindelse med Deres besøg på vores webside, har De som ”registreret” i henhold til GDPR følgende rettigheder:

4.1 Oplysning

De kan kræve, at vi oplyser Dem om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om Dem. Der foreligger ingen ret til oplysning, hvis det i henhold til § 83 i den tyske lov om skatterådgivning (Steuerberatungsgesetz) ville stride mod tavshedspligten at give de ønskede oplysninger, eller hvis oplysningerne af andre årsager, især på grund af tredjemands overvejende berettiget interesse, skal holdes hemmelige. Afvigende herfra kan der findes en oplysningspligt, hvis Deres interesser – især under hensyntagen til truende skader – overvejer over for interessen i hemmeligholdelse. Oplysningsretten er desuden udelukket, hvis dataene kun er blevet gemt, fordi de på grund af lovmæssige eller vedtægtsmæssige opbevaringsfrister ikke må slettes eller udelukkende tjener til datasikring eller databeskyttelseskontrol, såfremt oplysningen ville kræve et uforholdsmæssigt besvær og behandlingen til andre formål ved hjælp af egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er udelukket. Såfremt oplysningsretten i dette tilfælde ikke er udelukket og Deres personoplysninger behandles af os, kan De kræve følgende oplysninger af os:

 • formålet med behandlingen,
 • kategorierne af de personoplysninger, vi har behandlet om Dem,
 • modtagere eller kategorier af modtagere, som Deres personoplysninger videregives til, især ved modtagere i tredjelande,
 • om muligt den planlagte periode, som Deres personoplysninger gemmes i, eller – hvis dette ikke er muligt – kriterierne for fastsættelsen af opbevaringsperioden,
 • oplysning om, at der er ret til berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, som vedrører Dem, eller en indsigelsesret over for en sådan behandling,
 • oplysning om, at De har ret til at klage ved en tilsynsmyndighed for databeskyttelse,
 • de tilgængelige informationer om dataenes oprindelse, såfremt personoplysningerne ikke er blevet indhentet hos Dem som registreret,
 • evt. oplysning om, at der foreligger en automatiseret beslutningsproces, herunder profiling og relevante informationer om involveret logik samt automatiserede beslutningsprocessers rækkevidde og tilstræbte virkninger.
 • i tilfælde af videregivelse til modtagere i tredjelande – såfremt der ikke foreligger nogen beslutning fra EU-kommissionen vedrørende beskyttelsesgradens rimelighed i henhold til art. 45, stk. 3 i GDPR – evt. informationer om, hvilke egnede garantier, der egner sig til beskyttelsen af personoplysninger i henhold til art. 46, stk. 2 i GDPR.

4.2 Berigtigelse og fuldstændiggørelse

Hvis De konstaterer, at der foreligger os urigtige personoplysninger om Dem, kan De kræve den omgående berigtigelse af de urigtige data af os. Ved ufuldstændige personoplysninger vedrørende Dem kan De kræve en fuldstændiggørelse.

4.3 Sletning

De har en sletningsret (”retten til at blive glemt”), såfremt behandlingen ikke er nødvendig til udøvelse af retten til ytringsfrihed, retten til information eller til opfyldelse af en retlig forpligtelse eller til varetagelse af en opgave, som er i offentlighedens interesse og en af de efterfølgende årsager er korrekt:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, som de blev behandlet til.
 • Berettigelsesgrundlaget for behandlingen var udelukkende Deres samtykke, som De har tilbagekaldt.
 • De har gjort indsigelse mod behandlingen af Deres personoplysninger, som vi har offentliggjort.
 • De har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, som vi ikke har offentliggjort, og der foreligger ingen fortrinsvis berettigede grunde til behandlingen.
 • Deres personoplysninger er blevet behandlet uretmæssigt.
 • Sletningen af personoplysningerne er nødvendig til opfyldelsen af en lovfastsat forpligtelse, som vi er underlagt.

Der er ingen ret til sletning, hvis sletningen i tilfælde af en retmæssig, ikke automatiseret databehandling ikke er mulig eller kun er mulig med uforholdsmæssigt meget besvær på grund af den særlige måde for lagringen og Deres interesse i sletningen er lille. I dette tilfælde erstattes sletningen af en begrænsning af behandlingen.

4.4 Begrænsning af behandlingen

De kan kræve, at vi begrænser behandlingen, hvis en af de følgende årsager er til stede:

 • De bestrider rigtigheden af personoplysningerne. Begrænsningen kan i dette tilfælde kræves for en sådan periode, som gør det muligt for os at kontrollere dataenes rigtighed.
 • Behandlingen er uretmæssig, og De kræver begrænsningen af Deres personoplysninger i stedet for en sletning.
 • Vi har ikke længere brug for Deres personoplysninger med henblik på behandlingen, som De dog skal bruge til at gøre retskrav gældende, udøve retskrav eller forsvare retskrav.
 • De har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR. En behandling af behandlingen kan forlanges i den tid, hvor det ikke står fast endnu, om vores berettigede grunde overvejer over for Deres grunde.

Begrænsningen af behandlingen betyder, at personoplysningerne kun behandles med Deres samtykke eller for at gøre retskrav gældende, udøve retskrav eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder eller på grund af en vigtig offentlig interesse. Inden vi ophæver begrænsningen, er vi forpligtet til at informere Dem herom.

4.5 Dataportabilitet

Det har ret til dataportabilitet, såfremt behandlingen beror på Deres samtykke (art. 6, stk. 1, første punktum, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a) i GDPR) eller på en aftale, hvis aftalepartner De er, og behandlingen sker ved hjælp af automatiserede processer. Retten til dataportabilitet indeholder i dette tilfælde følgende rettigheder, såfremt andre personers rettigheder og friheder ikke påvirkes heraf: De kan kræve af os at få udleveret de personoplysninger, som De har stillet os til rådighed, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. De er berettiget til at sende dataene til en anden ansvarlig uden hindring fra vores side. For så vidt dette er teknisk muligt, kan De forlange af os, at vi skal sende Deres personoplysninger direkte til en anden ansvarlig.

4.6 Indsigelse

Såfremt behandlingen beror på art. 6, stk. 1, første punkt, litra e) i GDPR (udførelse af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse) eller på art. 6, stk. 1, første punkt, litra f) i GDPR (den ansvarliges eller en tredjemands berettigede interesse), er De – af årsager, som opstår af Deres særlige situation – til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vedrører Dem. Det gælder også for profiling, som er støttet på art. 6, stk. 1, første punkt, litra e) eller litra f) i GDPR. Efter udøvelse af Deres tilbagekaldelsesret behandler vi ikke længere Deres personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, som overvejer Deres interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve retskrav eller forsvare retskrav.

De kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vedrører Dem, med henblik på markedsføring. Det samme gælder for profiling, som står i forbindelse med en sådan markedsføring. Efter udøvelse af denne tilbagekaldelsesret vil vi ikke længere bruge de pågældende personoplysninger til markedsføringsformål.

De har mulighed for at informere vores kontor om indsigelsen uformelt via telefon, e-mail, evt. telefax eller til vores postadresse, som er angivet i starten af nærværende databeskyttelseserklæring.

4.7 Tilbagekaldelse af samtykke

De har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, som De har givet, med fremadrettet virkning. Tilbagekaldelsen af samtykket kan meddeles vores kontor uformelt via telefon, e-mail, evt. telefax eller til vores postadresse. Tilbagekaldelsen berører ikke lovmæssigheden af den databehandling, som på grund af samtykket er sket indtil modtagelsen af tilbagekaldelsen. Efter modtagelse af tilbagekaldelsen indstilles den databehandling, som udelukkende beroede på Deres samtykke.

4.8 Klageret

Hvis De mener, at behandlingen af de personoplysninger, som vedrører Dem, er retstridige, kan De klage over for en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, som er ansvarlig for Deres opholdssted eller arbejdsplads eller for stedet for den påståede overtrædelse.

5. Nærværende databeskyttelseserklærings stand og opdatering

Databeskyttelseserklæringen blev udgivet den 25. maj 2018. Vi forbeholder os retten til at opdatere databeskyttelseserklæringen på et givet tidspunkt for at forbedre og/eller tilpasse databeskyttelsen til en ændret myndigheds- eller retspraksis.